gops baner v2jpg

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakowie

Oferowane stanowisko: podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

 

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RAKOWIE z siedzibą w Ul. Sienieńskiego 19, 26-035 Raków, którego reprezentuje Norbert Barszcz    – p.o. kierownika.

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Krzysztof Wiśniewski kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej email – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu określonym w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawie z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnym, ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz na zasadach określonych art. 5 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie,

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w każdym przypadku realizacja żądań będzie weryfikowana pod względem zgodności z zapisami ustaw wymienionych w p 3,

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw będących podstawą prawną do działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

                                                                              Zarządzenie Nr 11 /2018

                                                                              Wójta Gminy Raków

                                                                              z dnia 2 sierpnia 2018r.

 

w sprawie: skrócenia czasu pracy na okres upałów

 

            Działając na podstawie art. 33 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 z późn.zm.) oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:   

                                                                                                                1

W związku z upałami wprowadzam skrócony czas pracy dla pracowników Urzędu Gminy Raków w okresie od 2 sierpnia 2018r. do 3 sierpnia 2018r

 

                                                                                                               .2

Urząd Gminy Raków w dniach od 2 sierpnia 2018r. do 3 sierpnia 2018r. będzie czynny w następujących godzinach od 7.30 do 13.00.

 

                                                                                                                3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.                                                                                                

                                                                                                                4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Podpowiadamy, kto, jak i gdzie powinien to zrobić.

Wnioski o świadczenie wychowawcze „500+” na nowy okres świadczeniowy powinny złożyć zarówno rodziny, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”, jak i te, które są zainteresowane kontynuowaniem korzystania z otrzymywanego wsparcia. W obu przypadkach należy pamiętać, że prawo do świadczenia jest ustalane na okres świadczeniowy, obejmujący pełny rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.
Główne zasady bez zmian

Rządowy program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Takie samo wsparcie przysługuje także na pierwsze lub jedyne dziecko, wychowujące się w rodzinie o niskich dochodach. W tym drugim przypadku warunkiem przyznania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego w wysokości 800 zł lub – w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego – 1200 zł.
Więcej na temat świadczenia 500+ znajdziesz w informatorze „Rodzina 500 plus”.
Kiedy złożyć wniosek?

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w okresie od 01.08.2018 r. do 31.10.2018 r. daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia.
W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.
Jakie dokumenty muszą być przedstawione?

Jeśli rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie ma wymogu dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie prawo do świadczenia na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. W takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. W tym celu do wniosku należy dołączyć odpowiednie – zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy – dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

O wniosku i wymaganych załącznikach przeczytasz pod wskazanym linkiem http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Szczegółowe informacje na temat nowego okresu świadczeniowego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Sienieńskiego 19, 26–035 Raków,  pokój nr 1 lub dzwoniąc pod numer telefonu 41 353 52 01 w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Na temat programu Rodzina 500+ uruchomiono również specjalną infolinię w Województwie Świętokrzyskim pod numerem telefonu: 41 342 14 15 w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Sienieńskiego 19, 26–035 Raków,  pokój nr 1 w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały online. Wśród nich: ministerialny portal Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Pod wskazanym linkiem http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/ sprawdzisz, w jaki sposób złożyć wniosek, korzystając ze wspomnianych wyżej kanałów on-line.

Jeśli szukasz dodatkowych informacji, możesz skorzystać z przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informatora „Rodzina 500 plus” http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/.

 

Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno
w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. 

Czytaj więcej...

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności

Akceptuję warunki