Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, iż kontynuuje realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W związku z wprowadzeniem zmian w Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach PO PŻ - Podprogram 2020 informujemy, iż nastąpiło podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy żywnościowej do 220% kryterium określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:

- 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Uprasza się osoby/rodziny zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej aby złożyły odpowiednie dokumenty (tj. skierowanie wraz z oświadczenie) w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakowie celem zakwalifikowania do Podprogramu 2020. 

Skierownie i oświadczenie po pż