Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, że zakończył rekrutację uczestników do projektu systemowego pt. „Aktywny Raków II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Rekrutacja trwała od 21 maja 2014 r. w sposób ciągły do uzyskania odpowiedniej ilości osób. Zrekrutowana grupa docelowa liczy 6 kobiet posiadające status osób bezrobotnych.