Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie realizując projekt systemowy pt. „Aktywny Raków II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zorganizował i przeprowadził działania podnoszące kwalifikacje zawodowe 6 uczestników projektu.

Niniejsze działania polegały na przeprowadzeniu kursu „Sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej”. Zajęcia odbywały się w budynku Remizy OSP w Rakowie w dniach 09.10.2014 r. – 26.11.2014 r. Kurs zawodowy w podstawowym programie tematycznym obejmował 84 godz. dydaktyczne, jednakże został on poszerzony o dodatkowe 30 godz., ze względu na duże zaangażowanie uczestniczek oraz uzupełnienie ich wiedzy.

Zrealizowany kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej miał na celu podniesienie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych 6 kobiet z terenu Gminy Raków, które uczestniczyły w działaniach aktywizacyjno – motywacyjnych.
Rodzaj kursu wybierany był indywidualnie przez osoby uczestniczące w projekcie systemowym, dlatego też zakończył się dużym powodzeniem. Osoby uczestniczące w zajęciach wykazywały duże zaangażowanie podczas prowadzonych zajęć, co spowodowało bardzo dobre wyniki podczas egzaminu końcowego.

Jako organizatorzy działań aktywizacyjno – motywacyjnych wyrażamy bardzo duże zadowolenie z podjętego zaangażowania ze strony uczestniczek projektu.

01.JPG 02.JPG 03.JPG

04.JPG 05.JPG 06.JPG