gops baner v2jpg

Gdzie złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Postępowanie w sprawie dodatku osłonowego prowadzi i wypłaca Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta. W Gminie Raków obsługą i prowadzeniem postępowań o przyznanie i wypłatę dodatku osłonowego będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie przy ul. Jana Sienieńskiego 19 w godzinach urzędowania tj. 7.30-14.00 od poniedziałku do piątku.

Wnioski można składać w formie papierowej w siedzibie GOPS w Rakowie lub elektronicznej. W przypadku komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wzór wniosku jest dostępny na www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy w zakładce "do pobrania"

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy złożone do 31 stycznia 2022 r. spowodują wypłatę dodatków w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami tj. ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.) będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 zł przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 zł,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy może zostać wypłacony w podwyższonej wysokości:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 zł,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę.

UWAGA! * Podwyższony dodatek osłonowy można otrzymać, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Niezbędny jest tu wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 554 ze zm.)

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności

Akceptuję warunki