gops baner v2jpg

Na terenie Gminy Raków została powołana przez Wójta Gminy Raków Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

 1. Aneta Łata – przewodnicząca
  Członkowie:
 2. Nina Kozłowska
 3. Anna Pająk
 4. Małgorzata Gołyska
 5. Danuta Batóg
 6. Marcin Bandura

Komisja realizuje zadania z uwzględnieniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalonego corocznie przez Radę Gminy. Kontakt telefoniczy pod numerem 41 353 50 18.

 

Do zadań Komisji inicjonowanie działań w zakresie:

 1. zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od  alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej,
 2. udzielania rodzinom, w których występują problemy: alkoholowe, narkomania i przemoc domowa, pomocy psychospołecznej, psychologicznej i prawnej,
 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy domowej,
 4. kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi,
 5. wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywania problemów alkoholowych,
 6. podejmowania interwencji w związku z naruszeniem ustawowych zakazów zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości, dotyczących:
  a)    reklamy i promocji napojów alkoholowych;
  b)    sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 7. przeprowadzanie rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu oraz udzielanie informacji im i ich rodzinom,
 8. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego:
  a)    kierowanie osób nadużywających alkoholu na ich wniosek lub z własnej inicjatywy na badania przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
  b)    kierowanie do Sądu Rejonowego w Kielcach wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zobowiązania osoby nadużywającej alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności

Akceptuję warunki