gops baner v2jpg

Zjawisko przemocy w rodzinie

Jeszcze do niedawna twierdzono, że przemoc domowa występuje rzadko i wyłącznie w rodzinach patologicznych, a agresję pomiędzy członkami rodziny uważano za jedną z wielu normalnych form zachowania w codziennym życiu.
Przemoc domowa zdefiniowania jednoznacznie jako zachowania negatywne o dużej szkodliwości społecznej, może być zarówno skutkiem jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie.


Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.


Z punktu widzenia prawa przemoc w rodzinie to przestępstwo. Dokonywana w zaciszu domowym przemoc jest tym groźniejsza dla kondycji rodziny, im dłużej trwa i nie spotyka się z absolutną negacją i skutecznym powstrzymaniem. Jej przejawem może być przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna oraz zaniedbanie. Stosowana może być zarówno wobec rodziców, czy dziadków jak i wobec małżonków, a także wobec dzieci czy rodzeństwa. Jest problemem trudnym do badania z wielu powodów, pośród których wstyd, niewiedza i bezradność ofiar są czynnikami dominującymi.


Warunkami skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest objęcie kompleksową pomocą ofiar, zwłaszcza dzieci i młodzieży, w tym długofalowe oddziaływanie niwelujące głębokie urazy, pozwalające na pełnowartościowe uczestnictwo w życiu społecznym oraz skuteczne powstrzymania sprawców i ich resocjalizacja.


Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2011 roku powołany został Gminny Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą przedstawiciele: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Ośrodka Zdrowia, placówek oświatowych, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Rakowskiej, Gminnego Towarzystwa Sportowego oraz kurator sądowy.


Powołany Zespół Interdyscyplinarny to grupa współpracujących ze sobą profesjonalistów, która działa w sposób skoordynowany w celu skutecznego reagowania na informacje o przemocy w rodzinie. W skad Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele instytucji:

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie - Anna Adamczyk i Justyna Budny;

2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rakowie - Aneta Łata;

3. Komisariatu Policji w Rakowie - Marcin Bandura;

4. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie - Danuta Olsińska;

5. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rakowie - Marzanna Gałęzowska;

6. Szkoły Podstawowej w Bardzie - Ewa Tyrała;

7. Szkoły Podstawowej w Ociesękach - Monika Barabasz;

8. Szkoły Podstawowej w Szumsku - Anna Szpak;

9. Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Rakowskiej i Regionu Świętokrzyskiego w Rakowie - Bożena Zawisza;

10. Kurator sądowy - Adam Jończyk.


Zadania Zespołu określone są w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, które obejmują:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności

Akceptuję warunki