gops baner v2jpg

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakowie realizowane są:  

I. świadczenia rodzinne w formie:

 1. zasiłków rodzinnych i dodatków z tytułu:
  • urodzenia dziecka;
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
  • samotnego wychowywania dziecka;
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
  • rozpoczęcia roku szkolnego;
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
 2. świadczeń opiekuńczych:
  • zasiłki pielęgnacyjne;
  • świadczenia pielęgnacyjne;
  • specjalny zasiłek opiekuńczy.

II. fundusz alimentacyjny

W okresie od 1 września 2013r. do 31 października 2014r. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2012.
Zasiłek rodzinny łącznie z dodatkami przysługuje rodzinom wychowującym dzieci, jeśli miesięczny dochód w 2012 r. Nie przekroczył 583 zł na osobę w rodzinie, albo 623 zł gdy dziecko jest niepełnosprawne.

Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków należy dołączyć m.in.:

 • kopię dokumentu tożsamości,
 • oryginał aktu urodzenia dzieci na które będzie przysługiwał zasiłek rodzinny,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów osiągniętych w roku poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadanym gospodarstwie,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej,
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności – jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, do ukończenia przez dziecko:

 1. 18-tego roku życia,
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Nabycie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do tego świadczenia.

Do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne należy dołączyć:

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów;
 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne.

 

Pomoc państwa w postaci funduszu alimentacyjnego adresowana jest do dzieci uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wychowawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli dziecko:

 1. jest  wychowywane przez osobę samotnie wychowującą dziecko,
 2. jest osobą uczącą się, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18-tego roku życia oraz gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 24 roku życia.
Fundusz alimentacyjny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

 

Wymagane dokumenty do ustalenia prawa do funduszu alimentacyjnego:

 • prawidłowo wypełniony wniosek,
 • ksero dowodu osobistego,
 • ksero aktów urodzenia dzieci,
 • dochody z Urzędu Skarbowego wszystkich dorosłych członków rodziny o wysokości dochodów osiągniętych w roku poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • zaświadczenie o dochodach nieopodatkowanych (stypendium, o posiadanym gospodarstwie rolnym),
 • zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów,
 • prawomocny wyrok sądu o alimenty potwierdzony za zgodność z oryginałem przez komornika,
 • prawomocny wyrok sądu o rozwodzie (separacji),
 • zaświadczenie ze szkoły – osoby, które ukończyły 18-ty rok życia.

Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją składa się za pośrednictwem komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności

Akceptuję warunki