gops baner v2jpg

Kadra Pracownicza GOPS w Rakowie:

Kierownik – Anna Adamczyk
Główny Księgowy – Monika Pawlik

Kierownik Klubu Senior+ - Anna Dorobek

Referat Pomocy Środowiskowej (pokój nr 2):

Starszy Pracownik Socjalny – Teresa Staniszewska
Pracownik Socjalny–  Gabriela Banasik
Pracownik Socjalny - Aneta Lipiec

Asystent rodziny - Justyna Budny

Opiekunki osób starszych, niepełnosprawnych - Beata Łaskawska, Agnieszka Stępień

Referat Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych (pokój nr 1):

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych  – Bożena Komada
Podinspektor - Ewelina Kowalik

Kierowca - Radosław Kania

Ochrona danych osobowych

Inspektor ochrony Danych - Marek Woźniak kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie jest jednostką organizacyjną gminy Raków. Działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnym;
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakowie realizowane są:  

I. świadczenia rodzinne w formie:

 1. zasiłków rodzinnych i dodatków z tytułu:
  • urodzenia dziecka;
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
  • samotnego wychowywania dziecka;
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
  • rozpoczęcia roku szkolnego;
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
 2. świadczeń opiekuńczych:
  • zasiłki pielęgnacyjne;
  • świadczenia pielęgnacyjne;
  • specjalny zasiłek opiekuńczy.

II. fundusz alimentacyjny

W okresie od 1 września 2013r. do 31 października 2014r. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2012.
Zasiłek rodzinny łącznie z dodatkami przysługuje rodzinom wychowującym dzieci, jeśli miesięczny dochód w 2012 r. Nie przekroczył 583 zł na osobę w rodzinie, albo 623 zł gdy dziecko jest niepełnosprawne.

Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków należy dołączyć m.in.:

 • kopię dokumentu tożsamości,
 • oryginał aktu urodzenia dzieci na które będzie przysługiwał zasiłek rodzinny,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów osiągniętych w roku poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadanym gospodarstwie,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej,
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności – jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, do ukończenia przez dziecko:

 1. 18-tego roku życia,
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Nabycie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do tego świadczenia.

Do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne należy dołączyć:

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów;
 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne.

 

Pomoc państwa w postaci funduszu alimentacyjnego adresowana jest do dzieci uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wychowawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli dziecko:

 1. jest  wychowywane przez osobę samotnie wychowującą dziecko,
 2. jest osobą uczącą się, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18-tego roku życia oraz gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 24 roku życia.
Fundusz alimentacyjny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

 

Wymagane dokumenty do ustalenia prawa do funduszu alimentacyjnego:

 • prawidłowo wypełniony wniosek,
 • ksero dowodu osobistego,
 • ksero aktów urodzenia dzieci,
 • dochody z Urzędu Skarbowego wszystkich dorosłych członków rodziny o wysokości dochodów osiągniętych w roku poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • zaświadczenie o dochodach nieopodatkowanych (stypendium, o posiadanym gospodarstwie rolnym),
 • zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów,
 • prawomocny wyrok sądu o alimenty potwierdzony za zgodność z oryginałem przez komornika,
 • prawomocny wyrok sądu o rozwodzie (separacji),
 • zaświadczenie ze szkoły – osoby, które ukończyły 18-ty rok życia.

Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją składa się za pośrednictwem komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej.

Rodzaj, forma i wielkość świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a także powinny odpowiadać celom i możliwościom finansowym ośrodka. Zakres i wysokość przyznawanej pomocy zależą przede wszystkim od sytuacji bytowej osoby zainteresowanej, jej sytuacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej.


Do głównych form pomocy społecznej  świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie należą:

 1. świadczenia pieniężne i pomoc w naturze:
  • zasiłek stały;
  • zasiłek okresowy;
  • zasiłek celowy;
  • udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania;
  • sprawowanie pogrzebu;
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  • składki na ubezpieczenie społeczne
 2. inne formy pomocy:
  • praca socjalna;
  • usługi opiekuńcze;
  • kompletowanie dokumentacji potrzebnej przy umieszczaniu osób w domach pomocy społecznej.

Zgłoszenie wniosku może nastąpić z urzędu, może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc. Zgłoszenie może być osobiste lub pisemne zgłoszenie osoby ubiegającej się o pomoc do pracownika socjalnego.

Świadczenia pieniężne z pomocy przyznaje się na podstawie złożonego wniosku osoby ubiegającej się o pomoc oraz dołączonych do niego niezbędnych dokumentów określających sytuację społeczno-bytową klienta. Informacji o potrzebnych dokumentach udziela pracownik socjalny w trakcie zgłoszenia wniosku lub w trakcie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Na terenie Gminy Raków została powołana przez Wójta Gminy Raków Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

 1. Aneta Łata – przewodnicząca
  Członkowie:
 2. Nina Kozłowska
 3. Anna Pająk
 4. Małgorzata Gołyska
 5. Danuta Batóg
 6. Marcin Bandura

Komisja realizuje zadania z uwzględnieniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalonego corocznie przez Radę Gminy. Kontakt telefoniczy pod numerem 41 353 50 18.

 

Do zadań Komisji inicjonowanie działań w zakresie:

 1. zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od  alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej,
 2. udzielania rodzinom, w których występują problemy: alkoholowe, narkomania i przemoc domowa, pomocy psychospołecznej, psychologicznej i prawnej,
 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy domowej,
 4. kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi,
 5. wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywania problemów alkoholowych,
 6. podejmowania interwencji w związku z naruszeniem ustawowych zakazów zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości, dotyczących:
  a)    reklamy i promocji napojów alkoholowych;
  b)    sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 7. przeprowadzanie rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu oraz udzielanie informacji im i ich rodzinom,
 8. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego:
  a)    kierowanie osób nadużywających alkoholu na ich wniosek lub z własnej inicjatywy na badania przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
  b)    kierowanie do Sądu Rejonowego w Kielcach wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zobowiązania osoby nadużywającej alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności

Akceptuję warunki