gops baner v2jpg

 Loga na strony intrnetowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, że kwalifikuje osoby/rodziny z terenu Gminy Raków do pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących tj. warsztatach.

Czytaj więcej...

Stowarzyszanie PROREW w partnerskie ze Stowarzyszenie FORMACJA oraz Fundacja PEStka obecnie jest na etapie rekrutacji Uczestników Projektu do III tury  (rozpoczynającej się od 1.02.2022r.) programu postrehabilitacyjnego w hostelu dla osób uzależnionych, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie procesu rekrutacyjnego do projektu pn. "Ogród nadziei" realizowanego na terenie woj. świętokrzyskiego i rozpowszechnienie otrzymanej informacji.
Głównym celem projektu jest rozwój wysokiej jakości usług zdrowia psychicznego, opartych na modelu leczenia środowiskowego skierowanych do 125 (36K,89M) pełnoletnich osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia - 413 os. (282K,131M): uczących się, pracujących lub zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC na terenie całego woj. świętokrzyskiego.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało kolejne rozwiązania z myślą o wsparciu rodzin, a są to: rodzinny kapitał opiekuńczy oraz dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Nowe świadczenia wypłacane przez ZUS to: 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia - niezależnie od dochodów. Rodzice sami zdecydują, na co wydać pieniądze np. żłobek, nianię czy samodzielną opiekę nad dzieckiem, a także czy chcą otrzymywać 500 zł miesięcznie przez dwa lata, czy 1000 zł przez rok. Wsparcie otrzymają również dzieci nie objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym, tj. dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie, pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym, a także dzieci w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia. Rodzice tych dzieci mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 400 zł miesięcznie na obniżenie kosztów opieki w żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna.

Czytaj więcej...

Loga na strony intrnetowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie z terenu województwa świętokrzyskiego przy współpracy ze Świętokrzyskim Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim, Al. 3-go Maja 73, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (woj. Świętokrzyskie) realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – październik 2021.

Czytaj więcej...

Gdzie złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Postępowanie w sprawie dodatku osłonowego prowadzi i wypłaca Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta. W Gminie Raków obsługą i prowadzeniem postępowań o przyznanie i wypłatę dodatku osłonowego będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie przy ul. Jana Sienieńskiego 19 w godzinach urzędowania tj. 7.30-14.00 od poniedziałku do piątku.

Wnioski można składać w formie papierowej w siedzibie GOPS w Rakowie lub elektronicznej. W przypadku komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wzór wniosku jest dostępny na www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy w zakładce "do pobrania"

Czytaj więcej...

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności

Akceptuję warunki